CAS OpenIR
Significant loss of soil inorganic carbon at the continental scale
Song, Xiao-Dong; Yang, Fei; Wu, Hua-Yong; Zhang, Jing; Li, De-Cheng; Liu, Feng; Zhao, Yu-Guo; Yang, Jin-Ling; Ju, Bing; Cai, Chong-Fa; Huang, Biao; Long, Huai-Yu; Lu, Ying; Sui, Yue-Yu; Wang, Qiu-Bing; Wu, Ke-Ning; Zhang, Feng-Rong; Zhang, Ming-Kui; Shi, Zhou; Ma, Wan-Zhu; Xin, Gang; Qi, Zhi-Ping; Chang, Qing-Rui; Ci, En; Yuan, Da-Gang; Zhang, Yang-Zhu; Bai, Jun-Ping; Chen, Jia-Ying; Chen, Jie; Chen, Yin-Jun; Dong, Yun-Zhong; Han, Chun-Lan; Li, Ling; Liu, Li-Ming; Pan, Jian-Jun; Song, Fu-Peng; Sun, Fu-Jun; Wang, Deng-Feng; Wang, Tian-Wei; Wei, Xiang-Hua; Wu, Hong-Qi; Zhao, Xia; Zhou, Qing; Zhang, Gan-Lin
2022
Source PublicationNATIONAL SCIENCE REVIEW
Volume9Issue:2
Document Type期刊论文
Identifierhttp://159.226.73.51/handle/332005/21631
Collection中国科学院南京地理与湖泊研究所
Recommended Citation
GB/T 7714
Song, Xiao-Dong,Yang, Fei,Wu, Hua-Yong,et al. Significant loss of soil inorganic carbon at the continental scale[J]. NATIONAL SCIENCE REVIEW,2022,9(2).
APA Song, Xiao-Dong.,Yang, Fei.,Wu, Hua-Yong.,Zhang, Jing.,Li, De-Cheng.,...&Zhang, Gan-Lin.(2022).Significant loss of soil inorganic carbon at the continental scale.NATIONAL SCIENCE REVIEW,9(2).
MLA Song, Xiao-Dong,et al."Significant loss of soil inorganic carbon at the continental scale".NATIONAL SCIENCE REVIEW 9.2(2022).
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Related Services
Recommend this item
Bookmark
Usage statistics
Export to Endnote
Google Scholar
Similar articles in Google Scholar
[Song, Xiao-Dong]'s Articles
[Yang, Fei]'s Articles
[Wu, Hua-Yong]'s Articles
Baidu academic
Similar articles in Baidu academic
[Song, Xiao-Dong]'s Articles
[Yang, Fei]'s Articles
[Wu, Hua-Yong]'s Articles
Bing Scholar
Similar articles in Bing Scholar
[Song, Xiao-Dong]'s Articles
[Yang, Fei]'s Articles
[Wu, Hua-Yong]'s Articles
Terms of Use
No data!
Social Bookmark/Share
All comments (0)
No comment.
 

Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.